/ Gedragsmedische visite als optimale vorm van multidisciplinair overleg

‘De mens is meer dan zijn aandoening’

Door de introductie van Gedragsmedische Visite (GMV) boeken artsen en behandelaren bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land goede resultaten in de benadering van haar cliënten. “Er wordt nu meer gekeken naar de persoon dan naar de medische aspecten,” aldus orthopedagoog-generalist Mieke van der Horn. “Hierdoor kunnen ook gedragsmedicatie en onvrijwillige zorg worden verminderd.”

 

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken we vanuit de visie op Betrokken zorg. Betrokken zorg gaat over zorg, begeleiding en ondersteuning. Over doen wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven. Daarvoor moet je elkaar leren kennen en (h)erkennen. Naar elkaar luisteren en in gesprek zijn en blijven. Betrokken zorg gaat uit van unieke levensverhalen en de specifieke wensen en behoeften die er zijn. “Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben we met al onze cliënten een Klavergesprek”, legt Mieke van der Horn uit. “Tijdens deze gesprekken staat het welzijn van de cliënt centraal. Dit houdt in dat niet de aandoening of beperking centraal staat, maar de mensen met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften”.

Positieve gezondheid

“De uitgangspunten van positieve gezondheid sluiten hier goed bij aan”, legt specialist ouderengeneeskunde Mahbooba Menapal uit. “We zijn ons er steeds meer bewust van dat de persoonlijke aspecten, zoals wie is die persoon, uit welk gezin komt hij of zij, belangrijker zijn dan de medische aspecten. Door de Klavergesprekken halen we deze persoonlijke gegevens op en gebruiken we die in de observatie van de eerste zes weken. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld eet- en drinkgewoontes, of iemand somber of kwetsbaar is, wat voor medicatie er gebruikt wordt. Daarna maken we een zorgleefplan. Als het nodig is wordt hier ook een andere behandelaar zoals een ergotherapeut of diëtiste bij betrokken”.

V.l.n.r.: Petra Verwoerd (psycholoog), Fahim Nader (arts), en Jeannet Elschot (verpleegkundige/EAV’er)

Multidisciplinair overleg

Om vanuit de bredere kijk op gezondheid onze visie op Betrokken zorg waar te maken, heeft ZONL gedragsmedische visite (GMV) als vorm van multidisciplinair overleg in het verpleeghuis en kleinschalige groepswoningen ingevoerd. Om de wensen, behoeften en afspraken zoals gemaakt in het Klavergesprek en vastgelegd in het zorgleefplan mee te kunnen nemen in het zorg- en behandelproces, is het belangrijk om regelmatig af te stemmen met verschillende disciplines die daarin een rol hebben. Om die reden vindt er iedere week op een vast moment een GMV plaats. Hier treffen de EAV-er (eerst aanspreekbare verzorgende), arts en psycholoog elkaar. “Nadat er vorig jaar een start is gemaakt met deze overleggen in de verpleeghuizen zijn er nu ook visites in de kleinschalige woongroepen. In woonzorgcentrum Wittesteijn konden we door deze visites een verpleeghuisunit met 8 bedden realiseren”, vertelt Mahbooba Menapal met trots.

Toegevoegde waarde

Krista Vogel, physician assistent in woonzorgcentrum Wittesteijn in Emmeloord: “Wij zijn begin februari gestart met gedragsmedische visite bij het kleinschalig wonen. Daarvoor waren de cliënten nog onder de hoede van hun huisarts. De zorgmedewerkers en de familie van de cliënten ervaren de visites als prettig en zien de toegevoegde waarde. Er wordt meer naar de bewoner als persoon gekeken in plaats van naar de afzonderlijke problemen. Bij de huisarts vraag je alleen om advies als er klachten zijn. Nu kijken we iedere keer naar alle bewoners en bespreken eventuele problemen en wat we eraan kunnen doen”.

'De samenwerking tussen arts en psycholoog zorgt er voor dat alle aspecten rondom het gedrag worden belicht'

Coachende rol

Mieke van der Horn: “De rol van de psycholoog is binnen ZONL groter geworden en heeft -waar voorheen de arts deze rol had- steeds meer de regie op het zorgproces en de behandeling. Op de afdelingen waar cliënten met dementie wonen is structureel een psycholoog aanwezig. Zij hebben op deze afdelingen een coachende rol voor het team. Het team kan voor benaderingsadvies, complexe vragen en het realiseren van het verminderen of stoppen met medicatie bij de psycholoog terecht. Hierdoor hebben de artsen meer ruimte gekregen voor de cliënten op de somatische afdelingen. Eerder werd bij gedragsproblemen altijd de arts erbij gehaald en nu de psycholoog. Daardoor kan de arts veel meer preventief werken. Onlangs is er ook een scholing geweest van de GRIP-methodiek. Zorgmedewerkers en behandelaren zijn hierdoor opgeleid om via dit speciale instrument dezelfde effecten te meten Dit is goed toepasbaar omdat iedereen nu op dezelfde manier werkt’.

Persoongerichte zorg

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) die op 28 januari jl. onverwacht ’t Kompas op Urk bezocht, was positief over de persoonsgerichte zorg in het verpleeghuis. ‘Deze is merkbaar en terug te zien in de dossiers’ gaf het IGJ aan. Cindy Stolte-Hoekstra, werkzaam als psycholoog in ’t Kompas, ziet ook de positieve effecten van de gedragsmedische visite waar ze in het voorjaar van 2019 mee zijn gestart. “Bij dementie staan veranderingen in het gedrag en de stemming vaak op de voorgrond, zoals roepgedrag, apathie of juist agressie. Door de aanwezigheid van de psycholoog bij de visite is er meer aandacht gekomen voor de bewoner op de afdeling. De nauwe samenwerking tussen de arts en de psycholoog zorgt er voor dat alle aspecten rondom het gedrag worden belicht”, aldus de psycholoog.