/ Meelopen op locatie op zoek naar de kern van de zorg

De taak van de Raad van Toezicht is volgens voorzitter Jos van Vliet ‘om er goed toezicht op te houden dat de aansturing van de organisatie goed verloopt.’ Van Vliet: “Bij toezicht ga je in gesprek met de bestuurder en de mensen er nauw omheen. Wat speelt er? Hoe pak je het aan? En zo kun je elkaar verrijken. Binnen de vastgestelde kaders krijgt de bestuurder van ons veel speelruimte om zijn werk te doen. We zitten er niet bovenop.” De Raad geeft ook goedkeuring aan jaarverslagen en begrotingen.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit vijf leden. Er zijn in 2019 geen personele wisselingen van de wacht geweest in de Raad.

De leden van de Raad van toezicht (foto van links naar rechts): Jos van Vliet  (voorzitter en lid commissie financiën en renumeratiecommissie), Jan van der Spek (vice-voorzitter en lid commissie Kwaliteit & Wonen), Karin Kranendonk (voorzitter commissie HRM en renumeratiecommissie), Arie van der Spek (voorzitter commissie financiën) en Hessiëlle Kerkhoff (voorzitter commissie Kwaliteit & Wonen, lid commissie HRM).

2019

Het voorbije jaar stond vooral in het teken van de wisseling van de wacht op bestuurdersniveau. Frank Kodden verruilde zijn functie voor een bestuurdersrol bij Driezorg die hij gaat combineren met een privé-initiatief. Van Vliet: “We hebben ons meteen afgevraagd: hoe gaan we de nieuwe bestuurder werven? Uiteindelijk kozen we voor bureau Movimento waarbij we ook meteen besloten om geen nieuwe bestuurder a.i. van buiten te werven. We kozen voor een model dat afweek van het gangbare: er waren twee managers in huis die ervaren genoeg waren om binnen het MT deze interimfunctie te vervullen. Het gaf daarmee rust en continuïteit en we waren er dan ook zeer tevreden over. Het was eigenlijk bijzonder hoe gewoon het was.” Er werd ondertussen bijzonder veel vaart gemaakt met Frank Koddens opvolging en die was er vóór oud en nieuw. Albert Hilvers is op 1 maart 2020 als nieuwe bestuurder begonnen.

Besluiten Raad van Toezicht in 2019:

-           Herbenoeming bestuurder
-           Bezoldigingsklasse WNT is vastgesteld op klasse vier.
-           Vaststelling reglement Raad van Bestuur
-           Decharge bestuurder Frank Kodden en aanstelling interim-bestuur
-           Herbenoeming Arie van der Spek als RvT-lid (2e termijn van 4 jaar)
-           Honorering raad van toezicht 2020
-           Vaststelling profielschets en wervingsprocedure bestuurder
-           Aanstelling nieuwe bestuurder per 1 maart 2020

Goedkeuring door de Raad is gegeven aan:

-           Financiële outline 2019
-           Intentieovereenkomst Nieuwbouw Urk
-           Jaardocumenten 2018
-           Investering in zorgtrainingscentrum
-           Prognose 2020

Werkbezoek

Even nieuw als bijzonder was dat alle RvT-leden een dagje het voorbije jaar hebben meegelopen op één van de Zorggroep-locaties. Noem het werkbezoek. “Zo zagen we dat zaken waar we overleg over hadden soms veel groter waren nu we het in de praktijk constateerden,” verduidelijkt van Vliet. Zelf liep hij op 13 augustus mee op woonzorgcentrum Wittesteijn in Emmeloord. “Mijn algemene indruk van Wittesteijn is gemengd. De sfeer is gemoedelijk, ik heb geen onderlinge vijandigheid ervaren tussen personeel en bewoners, personeel onderling en bewoners onderling. Een plek waar je goed kunt wonen in je laatste levensfase. Maar het is ook een oud gebouw dat eigenlijk aan vernieuwing toe is,” constateert hij. Gelukkig is dit door de Zorggroep al opgepakt in haar nieuwe huisvestingsbeleid.” 

Wensen
Naar aanleiding van zijn werkbezoek beseft de voorzitter van de Raad van Toezicht nog beter hoe complex routine is. “Routine is nodig om snel te kunnen werken en om energie over te houden voor de echt belangrijke zaken. Maar routines zorgen ook voor hospitalisatie, sleetsheid, minder aandacht voor elkaar. Hier is continu aandacht nodig, zonder direct alle routine uit te bannen. Een voortdurende evenwichtsoefening voor iedereen die in de zorg werkt, en zeker voor de leidinggevenden.” In Wittesteijn is men hier gelukkig alert op. Van Vliet ziet ook hoe dagelijks het gevaar op de loer ligt dat verzorgenden en verpleegkundigen de dag voor de bewoner invullen. “Maar dit is een algemeen aandachtspunt dat voor de hele zorg geldt,” aldus van Vliet. “De Klavergesprekken die de Zorggroep onlangs heeft ingevoerd helpen al om de wensen van de bewoners beter te leren kennen. Inmiddels zijn er tientallen welzijnsassistenten aangenomen om meer ‘quality-time’ met de bewoners door te brengen. Dat werpt al bewezen zijn vruchten af. Maar daarnaast moet de zorg ook ingesteld zijn en blijven op bewoners met steeds wisselende wensen.”

Kern van zorg

Een ander lid dompelde zich onder in Urk. Een dorp met zijn eigen cultuur en sociale samenhang. “Een uiterst waardevol bezoek,” evalueert ze. “Het overleg over palliatieve zorg door de arts en de verzorging, het gebed na het eten voor een jonge vrouw die daar zichtbaar van genoot, het geduld voor de man die zich weer onverstaanbaar uitte. De ervaring die zich niet in woorden laat vangen, waarvan de collega’s zeggen dat het hun werk is maar die voor mij de kern van de zorg raakt.” 

De plaatselijke jongerenwerker leidt haar een dagdeel rond in het vissersdorp. “Hij gaf mij de kans om op plekken te komen die niet alleen de cultuur van deze samenleving weerspiegelen maar tegelijkertijd ook het vangnet zijn voor de vraagstukken. Niet altijd om op te lossen, soms gewoon omdat het leven gaat zoals het gaat. De ethische dilemma’s die zich niet laten fileren maar gevangen zijn een net met mazen om net zo makkelijk weer doorheen te glippen.”

Huisartsen

Weer een ander lid van de Raad van Toezicht liep een dag mee met de wijkverpleging op Urk en met een casemanager dementie in Emmeloord. “Mij is duidelijk geworden dat het regelmatige bezoek van de wijkverpleegkundige niet alleen gericht is op het verrichten van de concrete handeling zoals wassen of aankleden, maar ook observatie, informeren van de mantelzorger en contacten met de huisartsen. Het viel me op dat de professionals op de locaties veel moeite moesten doen om met een huisarts in contact te komen. Bijna net zoveel moeite als jij en ik soms moeten doen. Dat is wel vreemd natuurlijk. Dit moet daarom veel beter georganiseerd worden.”

Zorgleefplan

Verder zijn alle leden van de Raad van Toezicht onder de indruk van de uitgebreidheid en toegankelijkheid van het zorgleefplan dat voor en met elke cliënt en bewoner wordt opgesteld. “De snelle, makkelijke en onmiddellijke mutatie in het plan en het vastleggen van de dagelijkse verantwoording zijn onmisbaar wil je met vier of vijf verpleegkundigen in wisseldienst een patiënt verzorgen.” De administratieve lasten drukken zwaar maar de vastlegging en verantwoording zijn onontkoombaar. De professionaliteit wordt ook vormgegeven in de wijze waarop de wijkverpleegkundige permanent in gesprek is met de cliënt. Hierbij wordt ook de zoektocht naar de ‘verborgen zorgvraag’ gewaardeerd. Toch stemde de dankbaarheid onder de cliënten ondanks hun afhankelijkheid tot grote tevredenheid. “Deze stralende waardering is de uitzonderlijke motivator voor onze zorgmedewerkers.”