/ Kwaliteit bij ZONL in 2019

Kwaliteit bij ZONL in 2019

Kwaliteit, Innovatie & Ondernemerschap

/ Zichtbare verbeteringen dankzij Vensters van Kwaliteit

Zorggroep Oude en Nieuwe Land participeerde in het landelijke programma van Waardigheid en Trots. Zo is in 2017 het plan ‘Samen op weg naar altijd en overal Kwaliteit’ geschreven. Een jaar later is gestart met Vensters van Kwaliteit wat in 2019 heeft geleid tot de Verbeterroute. Deze route heeft een duidelijke kwaliteitsimpuls gebracht in de zorgverlening bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Met de Ontwikkelroute kreeg de Verbeterroute in hetzelfde jaar een passend vervolg. De Ontwikkelroute heeft enerzijds tot doel het borgen van de basiskwaliteit voor de cliënten en anderzijds het ontwikkelen van een gezonde  organisatiecultuur- en structuur voor de medewerkers. In december 2019 is het programma ook weer afgerond. Uiteraard krijgt de ingezette lijn wel zijn beslag in 2020 met een verankeringsjaar.

Kwaliteit van zorg

Op alle locaties van ZONL is in januari 2019 een scan afgenomen op alle thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zoals persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn en veiligheid. Het Kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren. Naast de verbeteracties binnen Vensters van Kwaliteit zijn ook op alle locaties duidelijk verbeteringen zichtbaar geworden. Een greep uit de reacties van de locaties op de thema’s van het kwaliteitskader:

Hof van Smeden

In Hof van Smeden in Emmeloord is hard gewerkt aan het thema Veiligheid: “In 2019 is de ETDR (Elektronische Toe Dien Registratie) app ingezet in de Hof. Dit betekent veel duidelijkheid over medicatietoediening, samenwerking en communicatie met apotheek en huisarts. Doordat het proces helder is, neemt het aantal incidenten met 75% duidelijk af,” aldus teammanager Ina Beenen.

Wittesteijn

Bij de locatie Wittesteijn in Emmeloord zijn er op het gebied van persoonsgerichte zorg en ondersteuning grote ontwikkelingen geweest. Teammanager Sandra van der Veen: “Het zorgleefplan van de cliënt is up to date en de specifieke wensen en voorkeuren van cliënten komt veel meer naar voren. Dit komt onder andere door het voeren van Klaver(volg)gesprekken. Daarnaast is de samenwerking met de behandelaren verder verbeterd.”

Markehof

Voor het thema ‘Leren en verbeteren van Kwaliteit’ geeft De Markehof in Marknesse het volgende aan: “Medewerkers hebben verschillende scholingen gevolgd. Zoals de scholing Methodisch rapporteren, ‘Van Klavergesprek naar een zorgleefplan’ en iedere maand een nieuw thema via E-learning. Medewerkers voelen zich beter toegerust om zorg op maat te leveren doordat ze door het klavergesprek de bewoner beter leren kennen.” 

De Zaaier

In Blokzijl is bij De Zaaier extra aandacht besteed aan persoonsgericht werken. “Wat doet er toe voor de individuele bewoner en hoe pas je dat toe in de dagelijkse zorg en ondersteuning? Autonomie van de bewoner staat voorop. Door het Klavergesprek weten we veel van de bewoner waardoor er richting gegeven kan worden aan de eigen regie. De contactpersonen lezen mee in het dossier,” blikt teammanager Marian de Boer terug. 

Nieuw Clarenberg

Op woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove heeft de komst van de gedragsmedische visites medio 2019 ook een forse impuls gegeven aan het versterken van de persoonsgerichte zorg. Teammanager Bram de Bloois: “Het feit dat de psycholoog en de arts samen de visites doen waarbij de SOG of de psycholoog regiebehandelaar is, is vooruitstrevend en werpt zijn vruchten af."

De Meenthehof, Talma Hof en ’t Kompas

In Steenwijk is in De Meenthehof volop aandacht geweest voor Wonen en Welzijn. “In het Klavergesprek wordt ingezoomd op de zingevingsthema’s en wensen en behoeften voor een zinvolle daginvulling. Deze worden omgezet in concrete activiteiten. De inzet van welzijnsassistenten (en hun buddy’s als begeleiders) is een grote toevoeging in het hebben van een fijne dag voor bewoners. Zij geven aandacht en ondersteuning en begeleiden bewoners bij datgene wat ze zelf (met een beetje hulp) nog wel kunnen.” Dit wordt ook door de verpleeglocaties Talma Hof in Emmeloord en ’t Kompas op Urk van harte onderstreept. Op Urk is een extra huiskamer gecreëerd met een activiteitenruimte waardoor bewoners meer ruimte hebben gekregen.

 

In Zonnewiede geeft een vrijwilliger wekelijks schilderles aan bewoners.
Een fraai droneshot van De Zaaier in Blokzijl. Van vijf woonzorglocaties zijn korte video-impressies gemaakt..

Zonnewiede

Op Zonnewiede in Giethoorn is in 2019 stil gestaan bij het thema Veiligheid: “De aandachtsvelders op de thema’s: medicatieveiligheid, decubituspreventie, hygiëne zijn gepositioneerd. Ieder teamoverleg is er een thema waar aandacht aan wordt besteed. Dit wordt ondersteund door de themabrief vanuit de afdeling Kwaliteit, Beleid & Ontwikkeling. Rond hygiëne worden collega’s uit team Zonnewiede gevraagd die met een checklist zelf in de locatie gaan kijken. Op deze wijze ontstaat er meer oog voor hygiëne."

 

/ Op betrokken wijze(r)

ZONL heeft een handige wijzer ontwikkeld waarbij medewerkers handvatten krijgen welk concreet gedrag er van hem/haar verwacht wordt vanuit de visie Betrokken Zorg en vanuit het landelijk kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Wat doe je in een bepaalde situatie? Wat zeg je dan? Hoe is de cliënt in deze specifieke situatie het beste geholpen? Het geeft richting en focus in het dagelijks werk bij de cliënten. De wijzer in waaiervorm is op handig zakformaat gemaakt en heeft bij menigeen nu een vast plekje in de borstzak of de tas.

Op betrokken wijzer2

/ ‘Klachten zijn voor ons bijzonder waardevol’

‘Nederlanders klagen graag dat anderen alles verkeerd doen en dat alles misgaat,’ zegt hoogleraar Herman Pleij in zijn boek ‘Moet kunnen - Een kleine mentaliteitsgeschiedenis van de Nederlander.' Klagen is dus een typisch Nederlandse volksaard. Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land moeten ongetwijfeld ook klachten binnen komen en dat is ook zo. Al zijn het er niet veel. “Terwijl klachten juist heel erg welkom zijn,” vertelt klachtenfunctionaris Maayolein Goelema. “Het gaat om de kracht van de klacht.”

“Soms is een klacht het gevolg van een klein misverstand. Door dit snel en effectief op te pakken, excuses aan te bieden en adequaat af te handelen doe je recht aan de klager.” Klachten zijn er in alle soorten en maten. Cliënten kunnen zelf hun ongenoegen uiten maar evengoed familieleden. ‘Dat varieert van ‘het kunstgebit van vader is regelmatig kwijt,’ tot ‘jullie doen niet wat is afgesproken in het zorgplan,’” somt Maayolein op. “Of gewoon over de bejegening van cliënten of familie door de medewerker.”

Imago

Maayolein: “Het is verbazend hoe weinig klachten er binnenkomen. Is dat mooi? Of is er wel meer ontevredenheid maar raken de klachten zoek? Ik weet zeker dat er meer zullen zijn, maar als wij ze niet horen kunnen we er helaas ook niets mee doen. Wij willen klachten dan ook veel meer behandelen als kwaliteitsinstrument. Een klacht is bij ons een signaal om je beleid te verbeteren. Je helpt ZONL dus ook met je klacht.”

'Uit alle klachten kun je waardevolle trends of signalen halen'

lees meer

Klachtenfunctionaris Maayolein Goelema: "Een klacht is bij ons een signaal om je beleid te verbeteren."

/ Slimme technologie bespaart kostbare tijd

De inzet van technologie wordt door Zorggroep Oude en Nieuwe Land bijzonder omarmd. Immers, door de inzet van slimme technologieën kan kostbare tijd bespaard worden. Tijd die wellicht op andere plekken op hetzelfde moment dringender gewenst is. Slimme technologie maakt mensen met zorgbehoefte bovendien zelfredzamer. Dit past ook weer in de landelijke ontwikkelingen waarin mensen langer thuis kunnen wonen. 

Een voorbeeld van eenvoudige technische hulpmiddelen is de aanschaf van automatische medicijndispensers. Dankzij subsidie van Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) zijn 13 dispensers van Medido aangeschaft en is de Medicatie Controle app onder het verzorgend personeel geïntroduceerd. Ook werd in woonzorgcentrum Zonnewiede in Giethoorn in nauwe samenwerking met Hollander Techniek nieuwe domotica gerealiseerd zoals een hypermodern zorgalarmeringssysteem. Lees hier meer over in het volgende artikel: https://tinyurl.com/yb5czvkv .

8

De nieuwe medicijndispenser zorgt voor minder fouten bij de medicatietoediening

'Dat medicijnkastje herinnert me eraan om mijn medicijnen te slikken en geeft meteen de juiste pilletjes. Zo kan ik zelf op het juiste moment mijn medicijnen slikken, zonder dat daar steeds iemand voor langs hoeft te komen.'

 

In Giethoorn was ook de landelijke primeur waarbij het eerste wijkteam van Nederland startte met de elektronische toedienregistratie-app voor medicijnen. Het is een koppeling tussen Boomerweb en Promedico en AIS van apotheekhoudende huisartsen. Hiervoor was het niet mogelijk om digitaal af te tekenen bij cliënten die aangesloten waren bij een apotheekhoudende huisarts. Zorgmedewerkers hebben zo altijd het meest actuele medicatieoverzicht van hun cliënt bij de hand. Wijzigingen en nieuw voorgeschreven medicatie zijn direct digitaal zichtbaar in de app van de zorgmedewerker. Gevolg: het aantal toedienfouten vermindert sterk en de medicatieveiligheid wordt vergroot.

20190704 FF9Q2420

Dankzij de nieuwe toedienregistratie-app wordt de medicatieveiligheid vergroot.