/ Ondernemingsraad in 2019

Ondernemingsraad in 2019

/ Waardeketens voortaan vertegenwoordigd in Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land dat bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn binnen de verschillende waardeketens van de Zorggroep. De OR functioneert zelfstandig binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land met duidelijke rechten en bevoegdheden. Deze rechten zijn weergegeven in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en uitgewerkt in het reglement van de OR. Daarnaast heeft de OR ook rechten vanuit de cao’s en andere wetgeving.

Een werknemer kan via de OR invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van het bedrijf. De OR in een onderneming adviseert en beslist mee over de strategie van het bedrijf en behartigt de belangen van de werknemers. 

Highlights in 2019

Verkiezingen
In april 2019 liep de zittingstermijn van de OR af en zijn er verkiezingen georganiseerd. En speciale verkiezingscommissie heeft het gehele traject georganiseerd en begeleid. Dit hele traject duurde ongeveer 15 weken. Nieuw bij deze verkiezingen was dat er kiesgroepen zijn ingesteld voor alle waardeketens. Was het voorheen zo dat de gehele organisatie één kiesgroep vormde, nu zijn de OR zetels naar rato verdeeld over de waardeketens. Hierdoor is er een gelijkwaardige verdeling ontstaan binnen de OR en een afvaardiging uit alle geledingen. Een nieuwe OR van 11 leden is enthousiast van start gegaan.

Werving nieuwe bestuurder
Toen bestuurder Frank Kodden bekend maakte dat hij ZONL zou vertrekken is er door de Raad van Toezicht een werving- en selectieprocedure opgestart om een nieuwe bestuurder te vinden. De OR is betrokken geweest bij deze procedure en heeft deelgenomen aan één van de adviescommissies. Vanuit die rol heeft de OR gesprekken gevoerd met de kandidaten. Op 1 maart 2020 is Albert Hilvers benoemd als nieuwe bestuurder van ZONL.

Nieuwe ambtelijk secretaris
Na een periode van afwezigheid van een ambtelijk secretaris is per 1 december 2019 Gerda Spoelstra aangenomen als nieuwe ambtelijk secretaris van de OR. Een ambtelijk secretaris ondersteunt en adviseert de OR op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied. 

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Na een inspectie in de Talmahof bleek de RI&E binnen ZONL niet op orde te zijn. De OR heeft er vervolgens bij de bestuurder op aangedrongen om hulp in te roepen van een externe Arbo-deskundige. Er is toen gekozen om van een statische RI&E naar dynamische RI&E te gaan. De organisatie is namelijk telkens aan verandering onderhevig en met een dynamische RI&E kun je sneller inspelen op veranderingen. De OR is nauw betrokken (geweest) bij de totstandkoming van de  RI&E. Onlangs is er voor gekozen om een eigen Arbo adviseur in dienst te nemen die het bijhouden van de RI&E in haar pakket heeft gekregen.

lees meer

Open stoel
Tijdens de reguliere plenaire vergaderingen van de OR is er een stoel beschikbaar voor een ieder die de vergadering van de OR wil bijwonen. In 2019 is hier een enkele keer gebruik van gemaakt door een collega. Wanneer een collega hier gebruik van maakt kan hij/zij deze uren schrijven als werk. De ervaringen van de deelnemende collega’s was positief. Ze vonden het interessant en hebben een beeld gekregen van hetgeen er zoal in de OR wordt besproken.

 

 

"Er is nu een gelijkwaardige verdeling ontstaan binnen de OR en een afvaardiging uit alle geledingen."

/ Ondernemingsraad in beeld

Ondernemingsraad in beeld

De ondernemingsraad kende in 2019 voor het eerst een vertegenwoordiging vanuit de vier waardeketens: Wonen en zorg, Wijkverpleging, ABC/GRZ en JMZ plus de ondersteunende diensten. Anno 2020 bestaat de OR uit (op de achterste rij v..l.n.r: Jolanda van der Veen, Gerda Spoelstra (ambtelijk secretaris), Thea Westerhof. Midden: Gerdina Schouten, Hetty Pilat, Theo Prudon en Manoucher Fard. Zittend: Bertha Burgler en Henrieke Brands. Op de foto ontbreken: Annet van Poppel, Jenneke Bok, Henk Jubbinga en Erica Bazuin. 

/ De VVAR: waardevolle adviezen vanuit ervaring en wetenschappelijk onderzoek

De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) houdt zich bezig met het beleid van de organisatie. Haar oog is gericht op de wijze waarop de zorg zowel intramuraal als extramuraal is georganiseerd. De raad oefent hier invloed op uit door het geven van advies - zowel gevraagd als ongevraagd. Hierin zijn de kernwaarden van ZONL leidraad: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. De VVAR is een adviesraad in oprichting maar mag desalniettemin terugkijken op een productief jaar. In 2019 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een adviesraad in oprichting naar een volwaardig functionerende VVAR. Deze lijn zal in 2020 verder doorgetrokken worden.

VVAR7

Over de samenstelling

Voorzitter: Antina Bosma (Verpleegkundige VGG Wittesteijn)
Vice voorzitter: Hillie Kramer (Wijkverpleegkundige Team De Reede)
Algemene VVAR-leden: Sandra Mc Colm (Verpleegkundige Markehof), Mirjam Kist de Ruijter (Casemanager Dementie), Renate van Veen (Verzorgende IG ’t Kompas), Joke Riep (Specialistisch verpleegkundige MTH), Sytske Oosterhof (Wijkverpleegkundige Steenwijk), Stieneke Kramer (Verzorgende IG Team De Staart),  Jennifer van Bruggen (Verzorgende IG Markehof)

 

 

Een samenwerkende adviesraad

De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft een adviserende en stimulerende rol op het gebied van zorgbeleid, kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep. Op basis van wederzijds respect en waardering vormt zij een gelijkwaardig gesprekspartner met de Raad van bestuur. De VVAR werkt structureel samen met de Raad van Bestuur en andere samenwerkingspartners binnen ZONL om haar ambities, zoals bovengenoemd, te realiseren. De sleutelwoorden om deze missie te volbrengen zijn: invloed, samenwerken en ontwikkelen.

 

‘Zowel binnen als buiten de muren van onze locaties zijn er volop zorgen en ontwikkelingen. Denk aan een toenemende dubbele vergrijzing, een personeelstekort, een verschuiving van ziekenhuiszorg naar thuis. Hoe gaat ZONL hier mee om en hoe wil ze dit realiseren?’ - Antina Bosma (voorzitter VVAR)

lees meer

Visie

De verzorgenden en verpleegkundigen werken vanuit de kernwaarden van ZONL: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Van hieruit wordt zorg verleend waarbij de cliënt en diens naasten centraal staan. De VVAR zet zich in voor het ontwikkelen en stimuleren van kwalitatief goede zorg. Vanuit de beroepsgroep heeft de VVAR een adviserende en stimulerende rol. De VVAR wil invloed uitoefenen op processen en ontwikkelingen binnen ZONL. Hierin vertegenwoordigt de VVAR het verzorgende en verpleegkundige beroep. Ook signaleert de VVAR problemen en brengt zo nodig adviezen voor verbeteringen uit. De VVAR draagt op professionele wijze bij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg en het kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie. Het uitgangspunt hierbij is de invloed en verantwoordelijkheid/ eigenaarschap te vergroten bij de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.

De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad ziet het als haar taak om het bijhouden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie te stimuleren. Hierin wordt de ervaring van verzorgenden en verpleegkundigen meegenomen. De adviezen van de VVAR worden onderbouwd vanuit ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Daarin wordt aangesloten bij de verzorgende en verpleegkundige beroepscode. Daarnaast vindt de VVAR het van essentieel belang om ook contacten, zowel binnen als buiten de organisatie te onderhouden. Doel hiervan is om kennis en ervaring op te doen en te delen over de professionalisering van het verzorgend en verpleegkundig beroep.