/ De VVAR: waardevolle adviezen vanuit ervaring en wetenschappelijk onderzoek

De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) houdt zich bezig met het beleid van de organisatie. Haar oog is gericht op de wijze waarop de zorg zowel intramuraal als extramuraal is georganiseerd. De raad oefent hier invloed op uit door het geven van advies - zowel gevraagd als ongevraagd. Hierin zijn de kernwaarden van ZONL leidraad: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. De VVAR is een adviesraad in oprichting maar mag desalniettemin terugkijken op een productief jaar. In 2019 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een adviesraad in oprichting naar een volwaardig functionerende VVAR. Deze lijn zal in 2020 verder doorgetrokken worden.

VVAR7

Over de samenstelling

Voorzitter: Antina Bosma (Verpleegkundige VGG Wittesteijn)
Vice voorzitter: Hillie Kramer (Wijkverpleegkundige Team De Reede)
Algemene VVAR-leden: Sandra Mc Colm (Verpleegkundige Markehof), Mirjam Kist de Ruijter (Casemanager Dementie), Renate van Veen (Verzorgende IG ’t Kompas), Joke Riep (Specialistisch verpleegkundige MTH), Sytske Oosterhof (Wijkverpleegkundige Steenwijk), Stieneke Kramer (Verzorgende IG Team De Staart),  Jennifer van Bruggen (Verzorgende IG Markehof)

 

 

Een samenwerkende adviesraad

De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft een adviserende en stimulerende rol op het gebied van zorgbeleid, kwaliteit van zorg en de professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep. Op basis van wederzijds respect en waardering vormt zij een gelijkwaardig gesprekspartner met de Raad van bestuur. De VVAR werkt structureel samen met de Raad van Bestuur en andere samenwerkingspartners binnen ZONL om haar ambities, zoals bovengenoemd, te realiseren. De sleutelwoorden om deze missie te volbrengen zijn: invloed, samenwerken en ontwikkelen.

 

‘Zowel binnen als buiten de muren van onze locaties zijn er volop zorgen en ontwikkelingen. Denk aan een toenemende dubbele vergrijzing, een personeelstekort, een verschuiving van ziekenhuiszorg naar thuis. Hoe gaat ZONL hier mee om en hoe wil ze dit realiseren?’ - Antina Bosma (voorzitter VVAR)

Visie

De verzorgenden en verpleegkundigen werken vanuit de kernwaarden van ZONL: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Van hieruit wordt zorg verleend waarbij de cliënt en diens naasten centraal staan. De VVAR zet zich in voor het ontwikkelen en stimuleren van kwalitatief goede zorg. Vanuit de beroepsgroep heeft de VVAR een adviserende en stimulerende rol. De VVAR wil invloed uitoefenen op processen en ontwikkelingen binnen ZONL. Hierin vertegenwoordigt de VVAR het verzorgende en verpleegkundige beroep. Ook signaleert de VVAR problemen en brengt zo nodig adviezen voor verbeteringen uit. De VVAR draagt op professionele wijze bij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg en het kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie. Het uitgangspunt hierbij is de invloed en verantwoordelijkheid/ eigenaarschap te vergroten bij de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.

De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad ziet het als haar taak om het bijhouden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie te stimuleren. Hierin wordt de ervaring van verzorgenden en verpleegkundigen meegenomen. De adviezen van de VVAR worden onderbouwd vanuit ervaring en wetenschappelijk onderzoek. Daarin wordt aangesloten bij de verzorgende en verpleegkundige beroepscode. Daarnaast vindt de VVAR het van essentieel belang om ook contacten, zowel binnen als buiten de organisatie te onderhouden. Doel hiervan is om kennis en ervaring op te doen en te delen over de professionalisering van het verzorgend en verpleegkundig beroep.

Overleggen

De VVAR heeft in 2019 overlegmomenten met verschillende overlegpartners en belanghebbenden in de organisatie gehad:  Raad van Bestuur (RvB), Management Team (MT), Voorzitter OR/CCR en het Kwaliteits Bureau (KBO). 

Adviezen, aanbevelingen en reacties

Een kleine greep uit de adviezen en aanbevelingen die de VVAR in het voorbije jaar gegeven heeft: advies inzake het behandelbeleid, meegedacht met de Woonzorgvisie,  de implementatie kwaliteitsregister en advies over kwaliteit en deskundigheidsbevordering. 

Wat brengt 2020?

De VVAR heeft als doelstelling voor het jaar 2020 meer bekendheid te krijgen binnen de organisatie. De adviesraad zal dus nog zichtbaarder zijn op de locaties binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De VVAR heeft bondgenoten binnen de organisatie nodig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen om hierin ook advies te kunnen geven (gevraagd en ongevraagd). De VVAR zal meer verbinding zoeken met leidinggevenden, managers en schuift aan bij bijeenkomsten en vergaderingen. De VVAR nodigt manager wijkverpleging en manager intramuraal met regelmaat uit tijdens de vergaderingen, met als doel een nauwere samenwerking en verbinding. Alle leden van de VVAR zijn op de hoogte van het kwaliteits-plan, zowel intramuraal als extramuraal (wijkverpleging). Door inhoudelijk op de hoogte te zijn sluit de VVAR beter aan bij de verzorgende en verpleegkundige doelgroep. De VVAR wil meedenken en betrokken zijn bij de kwaliteitsplannen. Tevens zijn alle leden van de VVAR op de hoogte van het document ‘visie op verplegen’ en het kwaliteitskader (JGMZ, VPH, Wijkverpleging). De VVAR is een geweten van het kwaliteitsbeleid, ze is een brug van verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep naar het MT. De leden van de VVAR signaleren en horen wat nodig is om de kwaliteit en deskundigheid te vergroten binnen de verschillende beroepsgroepen.