/ Waardeketens voortaan vertegenwoordigd in Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land dat bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn binnen de verschillende waardeketens van de Zorggroep. De OR functioneert zelfstandig binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land met duidelijke rechten en bevoegdheden. Deze rechten zijn weergegeven in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en uitgewerkt in het reglement van de OR. Daarnaast heeft de OR ook rechten vanuit de cao’s en andere wetgeving.

Een werknemer kan via de OR invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van het bedrijf. De OR in een onderneming adviseert en beslist mee over de strategie van het bedrijf en behartigt de belangen van de werknemers. 

Highlights in 2019

Verkiezingen
In april 2019 liep de zittingstermijn van de OR af en zijn er verkiezingen georganiseerd. En speciale verkiezingscommissie heeft het gehele traject georganiseerd en begeleid. Dit hele traject duurde ongeveer 15 weken. Nieuw bij deze verkiezingen was dat er kiesgroepen zijn ingesteld voor alle waardeketens. Was het voorheen zo dat de gehele organisatie één kiesgroep vormde, nu zijn de OR zetels naar rato verdeeld over de waardeketens. Hierdoor is er een gelijkwaardige verdeling ontstaan binnen de OR en een afvaardiging uit alle geledingen. Een nieuwe OR van 11 leden is enthousiast van start gegaan.

Werving nieuwe bestuurder
Toen bestuurder Frank Kodden bekend maakte dat hij ZONL zou vertrekken is er door de Raad van Toezicht een werving- en selectieprocedure opgestart om een nieuwe bestuurder te vinden. De OR is betrokken geweest bij deze procedure en heeft deelgenomen aan één van de adviescommissies. Vanuit die rol heeft de OR gesprekken gevoerd met de kandidaten. Op 1 maart 2020 is Albert Hilvers benoemd als nieuwe bestuurder van ZONL.

Nieuwe ambtelijk secretaris
Na een periode van afwezigheid van een ambtelijk secretaris is per 1 december 2019 Gerda Spoelstra aangenomen als nieuwe ambtelijk secretaris van de OR. Een ambtelijk secretaris ondersteunt en adviseert de OR op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied. 

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Na een inspectie in de Talmahof bleek de RI&E binnen ZONL niet op orde te zijn. De OR heeft er vervolgens bij de bestuurder op aangedrongen om hulp in te roepen van een externe Arbo-deskundige. Er is toen gekozen om van een statische RI&E naar dynamische RI&E te gaan. De organisatie is namelijk telkens aan verandering onderhevig en met een dynamische RI&E kun je sneller inspelen op veranderingen. De OR is nauw betrokken (geweest) bij de totstandkoming van de  RI&E. Onlangs is er voor gekozen om een eigen Arbo adviseur in dienst te nemen die het bijhouden van de RI&E in haar pakket heeft gekregen.

Open stoel
Tijdens de reguliere plenaire vergaderingen van de OR is er een stoel beschikbaar voor een ieder die de vergadering van de OR wil bijwonen. In 2019 is hier een enkele keer gebruik van gemaakt door een collega. Wanneer een collega hier gebruik van maakt kan hij/zij deze uren schrijven als werk. De ervaringen van de deelnemende collega’s was positief. Ze vonden het interessant en hebben een beeld gekregen van hetgeen er zoal in de OR wordt besproken.

 

 

"Er is nu een gelijkwaardige verdeling ontstaan binnen de OR en een afvaardiging uit alle geledingen."

Samenstelling OR:

De OR vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de OR om te helpen bij het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. De OR van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bestaat uit 11 leden die om de drie jaar worden gekozen door de medewerkers. Om ervoor te zorgen dat alle waardeketens zijn vertegenwoordigd in de OR zijn sinds de verkiezingen in april 2019 de zetels gelabeld. Dit wil zeggen dat iedere waardeketen (Wonen en zorg, Wijkverpleging, Jeugd en Maatschappelijke zorg en Behandeling en revalidatie een x-aantal zetels heeft die speciaal bestemd zijn voor medewerkers uit die betreffende waardeketen. 

 Commissies van de OR:

 • Commissie Organiseren en Bedrijfsvoeren (o.a. financiën, bedrijfsvoering, huisvesting)
 • Commissie Professioneel Ontwikkelen (o.a. sociaal beleid, arbeidsmarkt, flexibilisering)
 • Commissie Veilig Werken (o.a. Arbo, kwaliteit, veiligheid, cultuur)
 • Commissie Interactief Communiceren (PR en achterbancommunicatie)

Deze commissies bestaan uit leden van de OR. Tijdens een commissiemiddag komen de OR-commissies bijeen om onderwerpen te bespreken. De commissies bereiden een onderwerp voor, maar besluiten worden genomen door de voltallige OR tijdens een OR-vergadering.

Naast de eigen commissies van de OR neemt een afvaardiging van de OR ook deel aan commissies en werkgroepen binnen ZONL. Hierbij kan gedacht worden aan de Arbo commissie, de interne bezwarencommissie, de geschillencommissie kader werktijden, de financiële commissie en het  overleg met de vakbonden. 

Overleggen en bijeenkomsten

Door de OR wordt veel overleg gevoerd en er worden veel bijeenkomsten bijgewoond door een afvaardiging van de OR. De OR komt wekelijks bijeen. Allemaal met het doel om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie en om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld voorschriften uit de Arbo en cao worden nageleefd. Denk bij overleggen en bijeenkomsten aan de OR vergaderingen, commissie vergaderingen, overlegvergaderingen met de bestuurder, klankbord overleggen, overleg met de VVAR en de CCR, themabijeenkomsten, etc.

Verder wordt de OR tijdens de OR vergaderingen vaak bijgepraat door de collega’s van P&O, Financiën, Ondersteunende Diensten en het MT. Hierbij kun je denken aan de verzuimcijfers, de ontwikkelingen binnen de wijkverpleging, personeelsplanning, toelichting op advies- en instemmingsaanvragen, RI&E enzovoort.   

Vooruitblik op 2020

In de afgelopen jaren is er binnen ZONL veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van o.a. professionalisering, financiën, kwaliteit, vitaliteit en gezondheid, sociaal beleid.  Er is veel beleid ontwikkeld en processen zijn verbeterd. Veel staat er in de steigers, klaar om te worden uitgevoerd. Voor de komende periode is het belangrijk dat dit beleid wordt uitgerold én geborgd in de organisatie. 

Belangrijke onderwerpen voor de OR zijn het komend jaar:

 • Toekomstvisie van de organisatie
 • Visie op wijkverpleging (professionalisering en verbeteren bedrijfsvoering)
 • Scholing en borging van de kwaliteit van de zorg die we bieden
 • Ontwikkelingen en besluiten t.a.v. vastgoed
 • Werven en behouden van personeel
 • Samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisaties
 • Arbo/RI&E
 • Communicatie met de achterban