/ Aandacht is tweerichtingsverkeer

Welkom bij ZONL!

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land willen we dat onze medewerkers meteen vanaf de eerste dag lekker in hun vel zitten.  In 2019 zijn we dan ook gestart met de ontwikkeling van ons introductiebeleid voor nieuwe medewerkers en hebben de eerste drie introductiebijeenkomsten voor nieuwe ZONL-ers plaatsgevonden. De bijeenkomsten zijn een soort vliegende start met een introductie van de bestuurder, praktische informatie, een interactieve quiz en een groepsfoto met afsluitende lunch. Een interactieve kennismaking met onze organisatie. Dat de medewerkers de sessies waarderen blijkt uit een onderzoek waar zij de bijeenkomsten met een 8 belonen. Reden om ook in 2020 elke eerste donderdag van de maand een introductiebijeenkomst te houden. Daarnaast wordt de nieuwe collega ontvangen binnen het eigen team.

fotoooooo

Een foto van de nieuwe groep collega's is vaste prik tijdens de introductiebijeenkomst.

"In die eerste week werd ik uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst. Het was heel leuk om andere nieuwe medewerkers, veelal werkzaam in de zorg, te leren kennen en te luisteren naar een verhaal over ZONL. De bestuurder kwam ons hoogstpersoonlijk welkom heten en dit gaf mij een welkom gevoel. De sfeer binnen ZONL is informeel en dat is tijdens zo’n bijeenkomst al meteen voelbaar.” - Judith

Aandacht is tweerichtingsverkeer

In 2019 heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land een eigen format ontwikkeld voor het voeren van een jaarlijks gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Alle facetten die te maken hebben met persoonlijk functioneren, leiderschap, vitaliteit, ontwikkeling, reflectie, eigen regie en werkplezier hebben we vertaald in het ZALTO gesprek. ZALTO staat voor: Zorggroep Aandacht voor Leren Talent en Ontwikkelen. Tijdens dit jaarlijkse moment staan we stil bij de persoonlijke doelen en de doelen van ieder team. We stellen met elkaar vast waaraan elke medewerker wil werken en hoe wij als organisatie iedereen kunnen helpen om die doelen te realiseren. Het gesprek is tweerichtingsverkeer, naast bovengenoemde onderwerpen kun je als medewerker ook zelf bij de leidinggevende aangeven wat jij nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Het ZALTO gesprek is positief, open en gelijkwaardig en past bij de kernwaarden van onze organisatie; verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

ZALTO beeldmerk3

Zorg goed voor jezelf

Zowel bij de bewoners en cliënten als bij de eigen medewerker van Zorggroep Oud en Nieuwe Land staat eigen regie voorop. In 2019 heeft de afdeling Vitaliteit en Gezondheid een Vitaliteitsbeleid ontwikkeld waarbij eigen regie van de medewerker centraal staat. Wat heeft hij of zij nodig  om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven en alle ‘ballen’ in de lucht te houden? Iedereen is anders en heeft zijn eigen behoefte en wensen. Zit het antwoord op wat elke medewerker nodig heeft om duurzaam inzetbaar te zijn, niet gewoon in hem of haar zelf?

Net zoals bij de ZALTO-gesprekken zit de sleutel in het Vitaliteitsbeleid in het goede gesprek. Hierin wordt de medewerker gevraagd om zelf na te denken en aan te geven wat nodig is om gezond en met plezier te werken en hoe de organisatie hierbij kan helpen. Een goed gesprek tussen werkgever en werknemer helpt om gezond en op een prettige manier je werk te doen en verzuim waar mogelijk te voorkomen. Onderdeel van het Vitaliteitsbeleid is het aanbieden van ondersteuning of interventies vanuit een generatiegedachte, waarbij elke generatie te maken kan krijgen met andere vraagstukken.  

Aandacht voor vitaliteit en gezondheid is in 2020 een belangrijk speerpunt. Het Vitaliteitsbeleid zal in 2020 op verschillende manieren met medewerkers en de organisatie gedeeld gaan worden. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar en ZONL zorgt voor jou; deze drieslag vat samen hoe we hier aan willen blijven werken.

"Onze wens is dat je ook aandacht hebt voor je zelf als je bij ZONL werkt. Want wie goed voor zichzelf zorgt, kan goed voor anderen zorgen."

- Wilma Luchies, manager P&O

Veilig en gezond aan de slag

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor alle mensen die bij de organisatie werken. Veiligheid van het werk en gezond werken is van belang, evenals dat medewerkers en vrijwilligers zich prettig voelen, plezier in hun werk hebben en respectvol met elkaar omgaan. Daartoe voert de Zorggroep een beleid op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Om dit voor elkaar te krijgen en om aan de wettelijke eisen tegemoet te komen is in 2019 het Arbobeleidsplan opgesteld.

In 2018/2019 zijn in een de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) alle risico’s voor de medewerkers in kaart gebracht. Deze RI&E is het uitgangspunt geweest voor het arbobeleid. In het najaar van 2019 is dit arbobeleid vastgesteld en heeft de OR hiermee ook ingestemd. Om het arbobeleid te borgen is er ook een Arbocommissie samengesteld. Hierin is iedere afdeling vertegenwoordigd. Deze commissie zal de voortgang van de diverse plannen monitoren en toetsen en signalen geven als de veiligheid of gezondheid in het werk onder druk staat.

Bouwstenen in een boek  

Elke medewerker bij de Zorggroep heeft een functiebeschrijving. Functies zijn de bouwstenen waaruit de organisatie is opgebouwd. In de afgelopen jaren zijn alle functies opnieuw tegen het licht gehouden om te komen tot een nieuw generiek functiehuis dat in 2019 is vastgesteld. Het is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de samenhang van functies binnen de organisatie. De functieprofielen zijn opgesteld vanuit de structuur en methodiek van het functiewaarderingsysteem gezondheidszorg (FWG VVT) en CAO Sociaal Werk. De beschrijvingen zijn vergelijkbaar geworden en hebben een vaste opbouw. Het aantal functies is ook flink afgenomen; van ongeveer 180 functies naar ongeveer 70 functies. Kortom, de beschrijvingen kunnen gebruikt worden in afspraken met medewerkers, bij het zoeken van de juiste kandidaten en ze bieden een basis voor een gesprek over taken, rollen en ontwikkeling (bijvoorbeeld ZALTO-gesprek. Het is een basis voor het goede gesprek.

Voorkant liggend2

Bij ZONL? Bij Ons!

In 2019 is verder gebouwd aan professionalisering van onze werving en selectie. Naast verdere digitalisering achter de schermen, zijn de instructies, teksten en beeld geactualiseerd om zo goed te laten zien waar ZONL voor staat. De activiteit op social media is gegroeid en ook onderzoeken we sinds 2019 (digitaal) waarom collega’s ZONL soms ook weer verlaten. Met dat inzicht willen we in 2020 verder bouwen aan professioneel werkgever- en werknemerschap, vanuit de kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid. In 2019 is daarom ook Bij Ons ontstaan, het personeelsmagazine dat uitdrukt hoe het Bij Ons is en gaat. Als cliënt, medewerker én vrijwilliger.